Privacyverklaring

Yana van Maarseveen, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

KVK-nummer: 72298197.

Contactgegevens:
www.yanavanmaarseveen.com
info@www.yanavanmaarseveen.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Yana van Maarseveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– BSN
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden
Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn: informatie met betrekking tot uw gezondheid.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Yana van Maarseveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden:
– Verzenden van een nieuwsbrief.
– Contact met u opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
– Het leveren van goederen of uitvoeren van dienstverlening.
– Wettelijke verplichting voor verwerking persoonsgegevens in de zorg.
– Het analyseren van gegevens over uw activiteiten op onze website om daarmee de website te verbeteren en beter af te stemmen op uw voorkeuren.

Persoonsgegevens minderjarigen
Yana van Maarseveen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren wat de leeftijd van een websitebezoeker is. Ouders en voogden worden geadviseerd betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om te voorkomen dat gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@www.yanavanmaarseveen.com, dan wordt deze informatie vernietigd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wat betreft zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen, neemt Yana van Maarseveen geen geautomatiseerde besluiten. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder betrokkenheid van een mens.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, worden gegevens vernietigd. Yana van Maarseveen hanteert de volgende bewaartermijnen:
– Alle persoonsgegevens verstrekt tijdens consulten: een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor zorgdossiers.
– Naam en e-mailadres door het inschrijven voor de nieuwsbrief: onbepaalde tijd, u kunt zich voor de nieuwsbrief uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door te mailen naar info@www.yanavanmaarseveen.com.

Delen van persoonsgegevensgegevens met derden
Yana van Maarseveen is gerechtigd om contact op te nemen met een andere gezondheidsprofessional die u behandeld, zoals uw huisarts, of Veilig Thuis, wanneer er reden is tot zorg over uw veiligheid of gezondheid of de veiligheid of gezondheid van een kind dat dichtbij u staat. Yana van Maarseveen verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Yana van Maarseveen gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:
– Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven.
– Whereby voor het voeren van één-op-één online videoconsulten. 

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden
Yana van Maarseveen gebruikt cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. De cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de website worden opgeslagen in uw browser. Cookies die niet essentieel zijn maar ons helpen om de website voor u te optimaliseren worden alleen opgeslagen in uw browser met uw toestemming. U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor de cookies en om alle informatie die eerder is opgeslagen te verwijderen.

Inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tot zover dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan Yana van Maarseveen zich dient te houden. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wilt u gebruik maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, mail uw verzoek dan naar info@www.yanavanmaarseveen.com. Voor een dergelijk verzoek vragen wij dat u een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt waarbij uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart zijn gemaakt ter bescherming van uw privacy. Yana van Maarseveen reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Beveiliging persoonsgegevens
Yana van Maarseveen neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u denkt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, of aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via info@www.yanavanmaarseveen.com