Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: zelfstandig handelende professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt: natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers, die met de Diëtist een overeenkomst aangaan of een product van de Diëtist afnemen. 

Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen Diëtist en Cliënt tot stand komt, inclusief wijzigingen en aanvullingen daarop.

Product: alle (digitale) producten en diensten die worden afgenomen van de Diëtist, zoals online cursussen. 

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de Diëtist voor of ten behoeve van de Cliënt verricht.

Consult: een op een bespreking, die wezenlijk, telefonisch, per e-mail of via een videobelgesprek plaatsvindt, tussen de Diëtist en de Cliënt waarbij de Diëtist voedingsvoorlichting of dieetadvisering levert.

Behandeling: alle diensten en producten die de Diëtist aan de Cliënt verstrekt in het kader van voedingsvoorlichting en dieetadvisering.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Cliënt, Overeenkomst, Dienst, Consult, Behandeling.

2. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst die tot stand komt tussen de Diëtist en de Cliënt. Door het sluiten van een overeenkomst verklaart de Cliënt deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. De behandeling tussen de Diëtist en de Cliënt gaat in nadat er een afspraak voor het eerste consult is overeengekomen en geldt gedurende de tijd dat de Cliënt onder behandeling is bij de Diëtist. De overeenkomst eindigt na het laatste (afsluitende) consult. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien de Diëtist de voorwaarden heeft gewijzigd en kenbaar heeft gemaakt voor aanvang van de overeenkomst, of deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden beschreven is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien de Diëtist niet consequent strikte naleving van deze voorwaarden eist, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Diëtist het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen.

3. Tarieven en aanbiedingen
De tarieven op de website van de Diëtist zijn geldend. Mochten er andere afspraken worden gemaakt, dan deelt Diëtist de Cliënt voor aanvang van de behandeling schriftelijk mede welke aanbiedingen en bijbehorende tarieven er gelden. De Diëtist hanteert vrije tarieven. Aan tarieven en aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. Alle aanbiedingen van de Diëtist zijn vrijblijvend, herroepelijk en geldig voor onbepaalde tijd. Uitloop van consulten wordt in rekening gebracht met een tarief van 17,75 euro per kwartier. Mocht een consult uitlopen, dan brengt de Diëtist de Cliënt tijdens het consult op de hoogte dat het consult uitloopt en deze tijd in rekening gebracht wordt. 

Alle producten zijn volledig en nauwkeurig omschreven op de website van de Diëtist. Gebruik van afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Diëtist niet. Op basis van de omschrijving van het aanbod is het voor de Cliënt duidelijk wat rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

4. Annulering
De Cliënt heeft het recht om schriftelijk af te zien van de overeenkomst, zonder dat de Diëtist iets in rekening brengt, binnen 7 dagen vanaf de dag die volgt op het overeenkomen over de afspraak van het eerste consult. Indien de Cliënt binnen de bedenktijd van 7 dagen besluit af te zien van de overeenkomst, maar het eerste consult al heeft plaatsgevonden, is de Diëtist gerechtigd om het volledige tarief van het eerste consult, voorbereiding en uitwerking in rekening te brengen. De Client heeft geen recht op restitutie wanneer de Client na 7 dagen afziet van de overeenkomst. Voor Cliënten die geen Nederlandse bankrekening hebben, is restitutie niet mogelijk. Een product wat reeds is gebruikt, zoals een cursus waarvan al lessen gemaakt zijn, kan niet geannuleerd worden. 

5. Verhindering
De Cliënt kan een consult minimaal 48 uur van tevoren afzeggen en opnieuw inplannen, enkel door middel van bellen of e-mail, zonder dat kosten in rekening worden gebracht. Verzuimen om het eetdagboek bij te houden of om het intakeformulier op tijd op te sturen, is geen geldige reden om het consult af te zeggen en opnieuw in te plannen. De Client kan een consult maximaal drie keer afzeggen en opnieuw inplannen gedurende de gehele behandeling. Na deze drie keer, wordt het tarief van 30 minuten in rekening gebracht als schadevergoeding (35,50 euro) wanneer de Client een consult afzegt. Zegt de Cliënt het consult minder dan 48 uur van tevoren af, komt de Cliënt niet opdagen, is de Cliënt niet present bij het videobellen of via de verstrekte telefoongegevens ten tijde van het consult, dan wordt het tarief van 30 minuten tijd in rekening gebracht als schadevergoeding (35,50 euro). Het niet kunnen declareren van deze kosten bij de zorgverzekeraar schort de betalingsverplichting niet op. Bovenstaande geldt ook wanneer een consult niet door kan gaan doordat de Cliënt zich niet kan identificeren met een geldig identiteitsbewijs ten tijde van, of voorafgaand aan het consult. 

6. Beëindiging overeenkomst 
De Diëtist is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien het voortzetten van de behandeling door omstandigheden onmogelijk is of naar mening van de Diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. In dit geval stelt de Diëtist de Cliënt hiervan op de hoogte per e-mail of telefoon.

7. Betaling en declaratie voor Cliënten met BSN en adres in Nederland
De Diëtist staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19103993789) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De Diëtist heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor een tijdige betaling aan de Diëtist. De Cliënt ontvangt na ieder consult de factuur en de betaling moet binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen, zijn bijgeschreven op de bankrekening van de Diëtist. Bij een niet tijdige betaling is de Diëtist gerechtigd om vanaf de daaropvolgende dag wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen alsmede alle kosten die verband houden met de inning van de betaling. Onder deze kosten worden kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten verstaan. Over de juistheid van het bedrag wat de Cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de Diëtist bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen. De Diëtist is gerechtigd bij een betalingsachterstand de behandeling van de Cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Van producten die vooraf betaald worden ontvangt de Cliënt achteraf een factuur. 

8. Betaling en restitutie voor Cliënten zonder BSN of adres in Nederland
Een Cliënt die niet in Nederland woont of geen BSN heeft, is verplicht de factuur van het consult 3 dagen voor aanvang van het consult te voldoen en hiervan een betalingsbewijs op te sturen naar de Diëtist per e-mail. De Cliënt is verantwoordelijk voor eventuele kosten van de bank. Wanneer de Cliënt niet aan deze verplichting voldoet, wordt het consult automatisch geannuleerd. Voor een Cliënt die geen Nederlandse bankrekening heeft is restitutie niet mogelijk na annulering door de Cliënt.  

9. Geleverde diensten
De Diëtist geeft geen garantie dat de online geleverde diensten op elk moment beschikbaar zijn op elke locatie of dat de geleverde diensten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke onderdelen. De Cliënt is verantwoordelijk voor het hebben van een goede internetverbinding ten tijde van een consult. Indien er geen goede verbinding tot stand is te brengen ten tijde van het consult, benadert de Diëtist de Cliënt telefonisch als de Cliënt een Nederlands telefoonnummer heeft doorgegeven aan de Diëtist. Het videobel-consult verandert dan in een telefonisch consult. Dit heeft geen effect op het tarief of op betalingsverplichting van de Cliënt. Dit geeft de Cliënt tevens geen recht op een nieuw consult. Het telefonisch consult is alleen een noodoplossing wanneer er geen goede internetverbinding tot stand is te brengen.

10. Aansprakelijkheid
De behandeling van de Diëtist is resultaatgericht, maar resultaat van de behandeling van de Diëtist kan niet worden gegarandeerd. Aansprakelijkheid van de Diëtist is uitgesloten bij schade of letsel veroorzaakt door of verband houdende met adviezen of diensten verstrekt door de Diëtist. Deze beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Diëtist. De aansprakelijkheid van de Diëtist is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar uitkeert in voorkomend geval.

11. Privacy
De Diëtist gaat te allen tijde vertrouwelijk om met de informatie die de Cliënt verstrekt. De Cliënt is verplicht juiste, volledige en correcte informatie te verstrekken, inclusief wijzigingen indien van toepassing. Door deelname aan een consult of afname van een product, geeft de Cliënt de Diëtist toestemming gewone en bijzondere persoonsinformatie te registreren, wanneer de Cliënt deze verstrekt aan de Diëtist. De Diëtist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

12. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op de teksten, foto’s, beelden en andere materialen zijn eigendom van de Diëtist of gebruikt de Diëtist met toestemming van de rechthebbende. De Cliënt mag hier geen inbreuk op maken. 

13. Communicatie
Communicatie tussen de Diëtist en de Cliënt verloopt via e-mail, telefonisch en videobellen.

14. Klachten
In het geval van een klacht wordt de Cliënt gevraagd allereerst de Diëtist te informeren door te mailen naar info@www.yanavanmaarseveen.com. De Diëtist reageert op de klacht binnen 10 werkdagen. De Diëtist streeft ernaar een oplossing te vinden die bevredigend is voor beide partijen. In het geval van een geschil wat niet onderling kan worden opgelost, kan een klacht over een consult (één-op-één advies) worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via www.klachtenloketparamedici.nl. Een klacht over een product valt onder de geschillenregeling. 

15. Toepasselijk recht
Op elke juridische verhouding waarbij de Diëtist partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een betrokken partij resideert in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16. Contactgegevens
Diëtistenpraktijk Yana van Maarseveen
Ridderhoflaan 44
3451XE Vleuten
Geen bezoekadres
Telefonisch niet bereikbaar
info@www.yanavanmaarseveen.com